Sopimusehdot

Vuokrausehdot 

1. Ajoneuvon käyttö. Vuokraaja tai kuljettajaksi merkitty henkilö on velvoitettu noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrasopimukseen merkitty vuokraaja on päävastuussa ajoneuvosta. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen on kielletty. Ajonneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalla on kummankin osapuolen syytä tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Vuokraamolla on ajan tasalla olevat tiedot ajoneuvon vaurioista. Suosittelemme asiakasta itse valokuvaamaan vuokratun ajoneuvon kyljet ja päädyt mahdollisten vaurioiden syntyajankohdan ja korvausvelvollisuuden selvittämiseksi. 

2. Vastuu ajoneuvosta ja sen varusteista vuokra-aikana. Vuokraajan perusomavastuu on 900euroa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana aiheutuneet vahingot, sekä korvaamaan myös ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Omavastuun yläraja ei koske tahallisia vaurioita, eikä esimerkiksi väärällä polttoainetankkauksella aiheutettuja vaurioita.
2.1 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta. jos ajoneuvolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraajan korvaus koskee ylikuormausta, tupakoinnin tai viiltojen aiheuttamia verhoiluvahinkoja, tyhjillä renkailla ajamista, ajamista ajoneuvon ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa sekä ajamista teiden ulkopuolella alueilla joita ei ole tarkoitettu ajoneuvolla ajoon. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvon lisäksi korjaukseen kuluneen seisonta-ajan a' 40€/vrk.
2.2 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen kautta tai vahingon aiheuttajalta.
2.3 Muut maksuvelvollisuudet. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, sekä muut hänen omalla toiminnallaan aiheuttamat maksut. Vuokraamo perii näiden asioiden hoidosta 20€/ kerta. Ajoneuvon renkaiden puhkeaminen ja tyhjällä renkaalla ajamalla aiheutetut vannevauriot tulevat vuokralaisen maksettavaksi. 

3. Vuokran maksu. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein vuokrasumman vuokrauksen alkaessa kokonaisuudessaan. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

4. Vuokraamon velvollisuus. Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo vuokraajalla käyttökuntoisena ja lain mukaisena, ajoneuvon varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytöstä. 

5. Polttoaine ja ajoneuvon hoito. Vuokraaja maksaa käyttämänsä ja tarvitsemansa oikeanlaisen polttoaineen. Polttoaineena käytetään E98 bensiiniä. Ajoneuvo tankataan aina ennen palautusta täyteen ja tankkaus on pystyttävä todistamaan kuitilla Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineenkäyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuoraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkastuksista. 

6. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä vahingoista tai varkaudesta. Varkaudesta ja kahden tai useamman osapuolen välisestä liikennevahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokraamon lisäksi myös poliisille. Vuokraamo ilmoittaa vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta ryhdytään. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä kulusta. Vuokraamo päättää aina koska ja missä ajoneuvon vauriot korjataan. 

7. Vuokraamon vastuu ajoneuvon virheestä. Jos ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenee ajamista olennaisesti haittaava tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vuokran alennusta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Tästä syystä vuokraajan on aina välittömästi ilmoitettava vahingosta/vauriosta. Jos ajoneuvossa ilmenee jokin vika mikä johtaa matkan keskeytykseen, vuokraamo päättää ajoneuvon hinaamisesta ja muista jatkotoimenpiteistä. 

8. Ajoneuvon palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä. Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy kun ajoneuvo on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen ajoneuvon palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille. Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Ilman ilmoitusta ajoneuvon myöhästymisestä peritään vuokraajalta 25€ jokaiselta alkavalta tunnilta, sekä taloudellinen menetys joka ajoneuvon myöhästymisestä seuraa. 

9. Sopimuksen purkaminen. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksenvuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokraamolle. 

10. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ilman kirjallista lupaa kielletty. Suomen rajojen ulkopuolella omavastuu on 2500€ asti.

VUOKRAAMO VELOITTAA KADONNESTA REKISTERIOTTEESTA 100€, KADONNESTA AVAIMESTA 100€, KADONNESTA PORTIN KULKUKORTISTA 100€.

AJONEUVO PALAUTETAAN VUOKRAAMOON AINA TANKKI TÄYTEEN TANKATTUNA. Tankataan aina 98E bensiiniä. Tankkaus todistetaan pyydettäessä tankkauskuitilla. Vajaalla tankilla palautetun ajoneuvon tankkauksesta veloitamme 3€/L. Väärän polttoaineen tankkauksella aiheutuneet konevauriot ovat kokonaisuudessaan asiakkaan korvausvastuulla.

Vuokraamolla on oikeus varata asiakkaalta katevarauksena tai käteisenä panttirahaa, jonka vuokraamo pitää kokonaisuudessaan jos asiakas ei noudata sopimusta (tankkaus, yms) KAIKKI YLLÄ MAINITUT KULUT VUOKRAAMOLLA ON OIKEUS MYÖS JÄLKIVELOITTAA ASIAKKAALTA LUOTTOKORTIN NUMERON PERUSTEELLA. VUOKRAAMO SIIRTÄÄ MUUSSA TAPAUKSESSA SAATAVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN LASKUTETTAVAKSI.